در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آئين‌نامه انجمن‌های صنفي و كانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادی كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين كانون تشكيل مي‌گردد .

نام –  كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي آمورشگاههاي فني و حرفه اي آزاد استان تهران

حوزه فعاليت كانون- حوزه جغرافيايي استان تهران بوده ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است  :  

.تلفن :  

وظايف اساسي وعام كانون :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش درجهت هماهنگي در امر آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- همكاري در جهت تأسيس وتقويت شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف کانون

8- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي و کانون های مربوط محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

9- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در داخل یا خارج ازكشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

10- جمع آوری وروديه، حق عضويت وكمكهاي داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقررمی شود .

11- همكاري با انجمن های صنفی کارگری وکانون های مربوط وسایرتشکل های کارفرمایی .

12- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

13-ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور

14- همکاری بادستگاههای اجرایی ومراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط

15- شركت در مذاكرات حرفه اي وانعقاد پيمانهاي دسته جمعي با تشکل های كارگري یا سایر سازمانهاي كارفرمايي ذيربط .

16- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

مهندس محمود عدالتی راد

رئيس هيات مديره

مهندس وحيداحمدی

دبير و عضو هيات مديره

مهندس مهدی صابری

نائب رئيس كانون

خانم فرشته خواسته

 عضو اصلی هيات مديره

خانم كوششی

خزانه دار كانون و عضو هيات مديره

مهندس مهدی عبداللهی

عضو اصلی هيات مديره

خانم رعنا وثوق

عضو اصلی هيات مديره