خانم مهندس مریم اصلانی برزگر

رئيس هيات مديره

man

آقای محسن اسدی

دبير و عضو هيات مديره

خانم سیمین محمد باقری

نايب رئيس هيات مديره

خانم ليلا كاویانی

عضو هيات مديره

man

آقای مهندس امیر قشقایی

عضو هيات مديره

خانم نسیم غفاری

عضو هيات مديره

آقای مهندس شهرام میکائیلی

عضو هيات مديره

آقای مهندس رحیم عابدی

عضو هيات مديره

آقای مهندس امیررضا قوامیان

عضو هيات مديره

آقای بهروز خرامان

بازرس